¿És anul·lable el seu contracte de SWAP?

¿És anul·lable el seu contracte de SWAP?

03-01-2012: Els contractes de swap, existeixen des de fa més cinquanta anys, però fins l'any 2006, van ser considerats com un producte financer de naturalesa molt complexa, dirigit únicament a inversors i clients professionals, amb un alt grau d'especialització en l'àmbit financer.

A partir d'aquest any les entitats financeres van començar a comercialitzar els contractes d'intercanvi entre els seus clients i inversors habituals, i ho van fer en la majoria dels casos, sense donar al client la informació suficient relativa als riscos i conseqüències de l'operació i sense que, tan sols, el personal de l'entitat financera que col · locava el producte, tingués els coneixements i formació suficient, sobre el producte financer derivat que estava oferint al client.

El swap o permuta financera, és un contracte mitjançant el qual les parts es comprometen a intercanviar una sèrie de quantitats de diners (en dates futures fixades), resultants d'aplicar un tipus fix a un altre referenciat a qualsevol variable observable, sent normalment la variable, tipus d'interès.

Atès que el contracte de swap un instrument financer complex, està subjecte a l'estricta normativa legal del mercat de valors que exigeix ​​a les entitats financeres que comercialitzen aquest producte una explícita i rigorosa informació i assessorament al potencial client, relatiu als riscos del contracte.

El contracte de swap, es vincula a un contracte de préstec o crèdit atorgat per l'entitat financera al client, si bé en la pràctica totalitat dels casos no forma part del contracte de préstec o crèdit, sinó que es formalitza com a contracte autònom o annex .

Els tribunals d'instància estan invertint la tendència inicial de donar la raó a les entitats financeres i estan dictant nombroses sentències que declaren la nul · litat dels contractes de swap, per vici del consentiment (articles 1.261 i 1.265 del Codi Civil).

La fonamentació per declarar la nul · litat dels contractes d'intercanvi basa, d'una banda en la manca d'informació i assessorament per part de l'entitat financera al client sobre els riscos i conseqüències del contracte, que impedeix al client tenir suficient coneixement de les obligacions que està contraient i per altra part per falta de coneixement i formació dels empleats de l'entitat financera que impossibilita que puguin comercialitzar el producte financer complex (el contracte de swap) amb les suficients garanties.

Per conèixer la viabilitat de la nul · litat d'un contracte de swap, cal fer-se les següents preguntes:

• El subscriptor del contracte de swap és una persona física o una petita o mitjana empresa?

• Li va presentar l'entitat financera el swap com si es tractés d'una assegurança enfront de la pujada dels interessos?

• El contracte de préstec o crèdit al qual es vincula el swap, té una clàusula "sòl". (Tipus d'interès mínim aplicable en qualsevol cas al préstec o crèdit).

• ¿S'estableix clarament en el contracte de swap els riscos i conseqüències de la signatura del contracte en cas de brusca variació del tipus d'interès de referència?

• Li ha indicat l'entitat financera que per concedir-li el préstec o crèdit era imprescindible la subscripció del swap?

En la mesura que la resposta a alguna, o algunes d'aquestes preguntes sigui afirmativa, estarem davant d'un contracte de swap, potencialment anul · lable davant els tribunals per vici del consentiment prestat pel client de l'entitat financera en el moment de signar el contracte de swap.

Les conseqüències de la declaració de nul · litat del contracte de swap són:

a) Es deixen de pagar la totalitat de les liquidacions pendents.

b) El banc queda obligat a retornar al client totes les liquidacions practicades sobre la base del contracte de swap, ia més abonar els interessos legals corresponents.

Autor: Sònia Pujol

 

Contacte

Oficinas

  • Alella
  • Barcelona
C/Anselm Clavé, nº 5 baixos
08328 Alella
:+34 93 540 89 24
Fax:+34 93 540 96 98
Email:info@pujoladvocats.es

© 2020 Pujol Advocats, advocats i gestors administratius