La nova regulació del desnonament

La nova regulació del desnonament: EL DESNONAMENT EXPRÉS

03-01-2012: En data 31 d'octubre de 2011 ha entrat en vigor la nova Llei 37/201 de mesures de Agilització Processal, que entre altres mesures, facilita i agilita de forma notable els procediments de desnonament amb la finalitat que el propietari pugui desnonar l'inquilí morós en un termini moltes més reduït que fins ara.

La principal novetat rau en la nova redacció i modificació de l'article 440 de la Llei d'enjudiciament civil, que estableix que després de l'admissió a tràmit de la demanda de desnonament, el secretari judicial requerirà al demandat (inquilí) perquè en un termini màxim de deu dies hàbils aboni la totalitat de les rendes pendents fins ara, desallotgi l'habitatge o bé s'oposi formalment a la demanda.

Transcorreguts aquests deu dies sense que el demandat realitzi cap d'aquestes tres accions, el secretari judicial ha de dictar Auto donant per finalitzat el desnonament i instarà a l'actor (propietari) perquè sol · liciti el llançament (desallotjament de l'habitatge). És a dir, si el demandat no s'oposa en aquest termini de deu dies, es fixarà directament la data de llançament sense la necessitat de la celebració del corresponent judici.

En tot cas, si dins el termini de deu dies el demandat s'oposa a la demanda, s'ha d'assenyalar data de judici, i posteriorment es dictarà sentència. No obstant això, entenem que aquesta alternativa és poc viable, ja que l'única opció per oposar-se al desnonament seria acreditar la totalitat del pagament o bé que la quantitat que es reclama és incorrecta (pluspetició)

A la vista de les noves modificacions introduïdes pel legislador, ens trobem davant d'un procediment de desnonament molt més àgil que permetrà desnonar als inquilins en cas d'impagament de forma més ràpida i en la majoria de les ocasions sense que s'hagi de celebrar judici i dictar Sentència.

Autor: Sònia Pujol

BOE, 11-10-11, Modificació LEC desahuicio i altres.pdf

Contacte

Oficinas

  • Alella
  • Barcelona
C/Anselm Clavé, nº 5 baixos
08328 Alella
:+34 93 540 89 24
Fax:+34 93 540 96 98
Email:info@pujoladvocats.es

© 2020 Pujol Advocats, advocats i gestors administratius