Reial Decret regula la relació laboral

Treballadores de la llar. RD1620/2011, de 14 de novembre.

12-01-2012: Reial Decret, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar (BOE 17 de novembre de 2011).

L'article 2.1 b/ de la llei de l'Estatut dels Treballadors, text refós aprovat per RDL 1/1995, de 24 de març, considera relació laboral de caràcter especial la del servei de la llar familiar. El règim jurídic d'aquesta relació laboral especial es va establir en el RD 1424/1985 d'1 d'agost, donant així compliment al mandat de la disposició addicional primera de la llei 32/1984, de 2 d'agost, sobre modificació de determinats articles de la llei 8/1980, de 10 de març. de l'Estatut dels Treballadors.

Les condicions particulars en que es realitza l'activitat de les persones que treballen en el servei domèstic, que justifiquen una regulació específica i diferenciada son ben conegudes. De manera principal, l'àmbit a on es presta l'activitat, la llar familiar, tan vinculat a la intimitat personal i familiar i per complet aliè i estrany al comú denominador de les relacions laborals, que es desenvolupen en entorns d'activitat productiva presidits pels principis de l'economia de mercat; i, en segon lloc i corol·lari de tot l'anterior, el vincle personal basat en una especial relació de confiança que presideix, des del seu naixement, la relació laboral entre el titular de la llar familiar i els treballadors de la llar, que no ha d'estar forçosament present en els restants tipus de relacions de treball.

Per posar al dia les seves empleades de la llar, i/o relacions relacionades amb aquesta nova normativa, contactar amb el nostre despatx professional.

Contacte

Oficinas

  • Alella
  • Barcelona
C/Anselm Clavé, nº 5 baixos
08328 Alella
:+34 93 540 89 24
Fax:+34 93 540 96 98
Email:info@pujoladvocats.es

© 2020 Pujol Advocats, advocats i gestors administratius