Principals novetats fiscals al IRPF, per al 2013

a).- Habitatge habitual: supressió de la deducció per inversión en habitatge habitual. Règim transitori per a tots aqueslls contribuents què van adquirir el seu habitatge habitual abans del 31-12-2012.

b).- Guanys i pèrdues patrimonials generades en menys d’un any: aquestes deixaran d’integrar-se a la base de l’estalvi i passaran a formar part de la base general de IRPF. Les pèrdues generades en menys d’un any podrán compensar-se amb altres rendes positives a la base general, amb un límit del 10% d’aquestes. Evistència d’un règim transitori per a les pèrdues patrimonials pendents de compensació quiè s’hagin d’integrar en la base imponible de l’estalvi i en la base imposable general que es corresponguin amb els periodes 2009 a 2012.

c).- Gunays de joc: es subjecta a un gravamen especial del 20% els premis superiors a 2.500.-Euros obtinguts de les Loteríes i jocs d’atzar, que fins ara estaven exempts de tributació.

d).- limitació de la reducció del 40% en casos d’extinció laboral: limitació de l’aplicabilitat de la reducció del 40% prevista en l’article 18.2 de l’IRPF per a rendiments del treball derivats de l’extinció de la relació laboral o mercantil què superin els 700.000.-€, desapareixent la reducció quan l’import superi el milió d’euros. Règim transitori per extincions anteriors al 1-01-2013.

Contacte

Oficinas

  • Alella
  • Barcelona
C/Anselm Clavé, nº 5 baixos
08328 Alella
:+34 93 540 89 24
Fax:+34 93 540 96 98
Email:info@pujoladvocats.es

© 2020 Pujol Advocats, advocats i gestors administratius